Mijn account

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 1 januari 2017


Deze Webshop is onderdeel van:


Redbox BV (post adres)

Elzenweg 37, 5144 MB, Waalwijk, The Netherlands


Op deze webshop zijn de volgende condities van toepassing.


Wereldwijde verzending

Wij verzenden gedrukte boeken binnen Europa per post. Buiten Europa verzenden wij boeken per luchtpost. Dat is de snelste manier om de goederen aan u te leveren. Let op dat we onze levertijden niet kunnen garanderen omdat ze niet onder onze controle vallen. Cadeau pakketten worden niet aangeboden.


Veilig betalen met SSL

De groene balk in de adresbalk van uw browser geeft aan dat u een beveiligde verbinding heeft met 256-bits AES-encryptie. We maken gebruik van SSL certificaat. Het systeem codeert uw creditcard en persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat zij niet mogen worden gelezen door iemand anders wanneer deze worden verzonden over het internet.


Algemene voorwaarden koopovereenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Koopovereenkomst tussen de Webshop en de Klant.


Artikel 1. Definities


Algemene Voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden.


Artikel

Alle werken van wetenschap, letterkunde of kunst in de zin van de Auteurswet 1912, die door Redbox kenbaar worden aangeboden via de Webshop, met name boeken en e-boeken.


Bedenktijd

De termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.


Webshop

De Omgeving waarop Publicaties aan Klanten worden aangeboden.


Dag

Kalenderdag.


Herroepingsrecht 

De mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst.


Klant

Een gebruiker van de Webshop die overgaan tot aanschaf van een Artikel.


Koopovereenkomst 

De overeenkomst die tot stand komt tussen de Redbox (via de Webshop) en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel.


Omgeving

Deze Webshop en iedere andere door Redbox aangewezen applicatie.


Redbox

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Redbox BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5144 MB) Elzenweg 37 te Waalwijk, welk bedrijf de Webshop feitelijk exploiteert. 


Artikel 2. 

Identiteit van de Ondernemer (postadres)Redbox BV, Elzenweg 37, 5144 MB, Waalwijk, The Netherlands .


Artikel 3. Toepasselijkheid


3.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de totstandgekomen Koopovereenkomst tussen de Webshop en Klant.


3.2   Voordat de Koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Koopovereenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Koopovereenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


Artikel 4. Het aanbod

4.1   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Artikel. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Webshop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden Artikel. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Webshop niet.

4.3   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a.   de prijs inclusief belastingen;

b.   de eventuele kosten van aflevering (worden apart vermeld);

c.   de wijze waarop de Koopovereenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d.   het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;

e.   de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Koopovereenkomst;

f.   de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

g.   indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is;

h.   de wijze waarop de Klant voor het sluiten van de Koopovereenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

i.   de eventuele talen waarin, naast het Engels, de overeenkomst kan worden gesloten;


Artikel 5. De Koopovereenkomst

5.1   De Koopovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2   De Webshop bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Koopovereenkomst ontbinden.

5.3   De Webshop kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Koopovereenkomst. Indien de Webshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Koopovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voor waarden te verbinden.

5.4   De Webshop zal bij de Publicatie aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.   het bezoekadres van de vestiging van de Webshop waar de Klant met klachten terecht kan;

b.   de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

c.   de in artikel 4 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Webshop deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der Koopovereenkomst;


Artikel 6. Herroepingsrecht bij fysieke levering van De Publicaties

6.1   Bij de aankoop van Publicaties die niet langs elektronische weg, maar fysiek worden geleverd, heeft de Klant de mogelijkheid de Koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de Publicatie door of namens de Klant.

6.2   Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met de Publicatie en de verpakking. Hij zal de Publicatie slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Publicatie wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Publicatie met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Webshop retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7. Kosten in geval van Herroeping en uitsluiting Herroepingsrecht

7.1   Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2   Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal de Webshop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of Herroeping, terugbetalen. De retourzending dient met een track and trace code te geschieden en terugbetaling zal pas plaatsvinden na daadwerkelijke ontvangst van het product in goede staat.

7.3   De Klant heeft niet het recht tot herroeping voor De Publicaties:

a.   die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

b.   die reeds door levering door de Klant worden opgeslagen;

c.   voor losse kranten en tijdschriften;

d.   voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.


Artikel 8. De prijs

8.1   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Publicaties niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

8.2   De in het aanbod van de Publicaties genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 9. Conformiteit 

9.1   De Webshop staat ervoor in dat de Publicaties voldoen aan de Koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 10. Levering en uitvoering

10.1   Als plaats van levering geldt het (e-mail)adres dat de Klant aan de Webshop kenbaar heeft gemaakt.

10.2   Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed worden uitgevoerd door Redbox.


Artikel 11. Betaling

11.1   Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Klant verschuldigde bedragen per direct te worden voldaan vooraf aan de bezorging van de Publicatie, op het door de Webshop aangegeven bankrekeningnummer.

11.2   De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Webshop te melden.

11.3   In geval van wanbetaling van de Klant heeft de Webshop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 12. Slotbepalingen

12.1   Deze Koopovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.2   De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) d.d. 11 april 1980 wordt uitgesloten.

12.3   Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Koopovereenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.4   Bij interpretatieverschillen tussen de Nederlandse tekst van deze Koopovereenkomst en haar bijlagen enerzijds en een eventuele vertaling daarvan anderzijds is de Nederlandse tekst doorslaggevend.